Hanarna

                                                                 

                                                                               Abbe

Siris valpar 20171113 015

 

                                                                                                         Birk

Siris valpar 20171113 077              

                                                                                                                                                                                                                                                 Noah   

         Siris valpar 20171113 072

                                                                                                     Ville

            Siris valpar 20171113 081

 

 

 

Tikarna

                                                                                                 

                                                                                              Amie

                       Siris valpar 20171113 096                                                               

                                                                Blue

Siris valpar 20171113 069

                                                                                                 Elva

Siris valpar 20171113 092

                                                                                                                Vega

Siris valpar 20171113 060